Ejemplo de frase en chino No.2435

2nd tone   4th tone
维护
wéihù
4th tone   4th tone
社会
shèhuì
4th tone   4th tone
秩序
zhìxù
4th tone
yào
4th tone
kào
3rd tone   4th tone
法律
fǎlǜ
2nd tone   no tone
还是
háishi
4th tone   2nd toneno tone
道德?
dàodé?
      Escuchar
AudioChino Español
       维护
wéihù
defender
proteger
       社会
shèhuì
sociedad
       秩序
zhìxù
orden (en la sociedad)
      
yào
tener que
deber
querer
ir a

kào
confiar
depender
follar
       法律
fǎlǜ
ley
       还是
háishi
o
todavia
       道德
dàodé
moral

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
辛苦
xīnkǔ
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān bā bǎi yī shí yī
2811