Ejemplo de frase en chino No.2444

4th tone   3rd tone
政府
zhèngfǔ
2nd tone   4th tone
逐步
zhúbù
1st tone   4th tone
开放
kāifàng
4th tone   3rd toneno tone
市场。
shìchǎng。
      Escuchar
AudioChino Español
       政府
zhèngfǔ
gobierno
       逐步
zhúbù
poco a poco
       开放
kāifàng
abrir algo
       市场
shìchǎng
mercado

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sì qiān wǔ bǎi èr shí liù
4526