Ejemplo de frase en chino No.2444

4th tone   3rd tone
政府
zhèngfǔ
2nd tone   4th tone
逐步
zhúbù
1st tone   4th tone
开放
kāifàng
4th tone   3rd toneno tone
市场。
shìchǎng。
      Escuchar
AudioChino Español
       政府
zhèngfǔ
gobierno
       逐步
zhúbù
poco a poco
       开放
kāifàng
abrir algo
       市场
shìchǎng
mercado

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
电视
diànshì
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān èr bǎi jiǔ shí yī
2291