Ejemplo de frase en chino No.2458

2nd tone   no tone
麻烦
máfan
3rd tone
3rd tone   4th tone
转告
zhuǎngào
1st tone
3rd tone
4th tone   4th tone
下个
xiàgè
1st tone   1st tone
星期
xīngqī
4th tone
yào
4th tone
4th tone
kàn
1st toneno tone
他。
tā。
      Escuchar
AudioChino Español
       麻烦
máfan
molestar
perturbar
      

       转告
zhuǎngào
contar a otra persona
      

él
      

yo
下个
xiàgè
próximo
próxima
       星期
xīngqī
semana
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
      

ir
      
kàn
mirar
vigilar
guardar
cuidar
      

él

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān wǔ bǎi sì shí sān
2543