Ejemplo de frase en chino No.2466

3rd tone
xiě
4th tone   2nd tone
论文
lùnwén
3rd tone   2nd tone
以前
yǐqián
3rd tone
1st tone
dōu
4th tone
yào
4th tone
2nd tone   1st tone   3rd tone
图书馆
túshūguǎn
4th tone   3rd tone
或者
huòzhě
4th tone   3rd tone
上网
shàngwǎng
2nd tone
chá
3rd tone
hěn
1st tone
duō
1st tone   4th toneno tone
资料。
zīliào。
      Escuchar
AudioChino Español
      
xiě
escribir
       论文
lùnwén
composición
tesis
trabajo final
       以前
yǐqián
antes
      

yo
      
dōu
todo
todos
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
      

ir
       图书馆
túshūguǎn
biblioteca
       或者
huòzhě
o (no en preguntas)
       上网
shàngwǎng
Internet
en línea

chá
mirar
examinar
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
       资料
zīliào
material
datos

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
不耐烦
búnàifán
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān liù bǎi èr shí bā
1628