Ejemplo de frase en chino No.2469

3rd tone
3rd tone
xiǎng
1st tone   2nd tone
咨询
zīxún
1st tone   4th tone
一下
yīxià
3rd tone   no tone
怎么
zěnme
1st tone   3rd tone
申请
shēnqǐng
3rd tone   2nd tone   1st toneno tone
奖学金。
jiǎngxuéjīn。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
xiǎng
querer
pensar
       咨询
zīxún
aconsejarse
一下
yīxià
una vez
un poco
       怎么
zěnme
¿cómo ... ?
       申请
shēnqǐng
solicitar
奖学金
jiǎngxuéjīn
beca

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
盼望
pànwàng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr bǎi wǔ shí wǔ
255