Ejemplo de frase en chino No.2493

4th tone   1st tone
最初
zuìchū
1st tone
2nd tone
lái
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone
shì
4th tone   no tone
为了
wèile
4th tone   1st tone   no tone
做生意
zuòshēngyi
no tone
4th tone   4th tone
现在
xiànzài
1st tone
2nd tone
liú
4th tone
zài
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone
shì
1st tone   4th tone
因为
yīnwèi
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone   3rd toneno tone
这里。
zhèlǐ。
      Escuchar
AudioChino Español
       最初
zuìchū
en primer lugar
      

él
      
lái
venir
       中国
Zhōngguó
China
      
shì
ser/estar

correcto
       为了
wèile
a fin de
para que
       做生意
zuòshēngyi
hacer negocios
       现在
xiànzài
ahora
      

él
      
liú
quedar
guardar
      
zài
estar en (lugar)
       中国
Zhōngguó
China
      
shì
ser/estar

correcto
       因为
yīnwèi
porque
por
debido a
       喜欢
xǐhuan
gustar
这里
zhèlǐ
aquí

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān qī bǎi líng wǔ
1705