Ejemplo de frase en chino No.2596

2nd tone   1st tone
明天
míngtiān
1st tone
4th tone
2nd tone
xué
4th tone   3rd toneno tone
汉语。
Hànyǔ。
Mañana ella no estudia chino mandarín.
      Escuchar
AudioChino Español
       明天
míngtiān
mañana
      

ella
      

no (presente)

xué
estudiar (学习)
       汉语
Hànyǔ
chino (idioma)

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān jiǔ bǎi qī shí jiǔ
3979