Ejemplo de frase en chino No.2603

3rd tone
4th tone
zhù
4th tone
zài
1st tone   2nd toneno tone
中国。
Zhōngguó。
Yo vivo en China.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
zhù
vivir
      
zài
estar en (lugar)
       中国
Zhōngguó
China

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
班主任
bānzhǔrèn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān sān bǎi qī shí qī
2377