Ejemplo de frase en chino No.2647

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
3rd tone   2nd tone   2nd tone
羽毛球
yǔmáoqiú
4th tone
duì
4th tone
2nd tone
zhí
3rd tone   2nd tone
保持
bǎochí
3rd tone
hěn
3rd tone
hǎo
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
纪录。
jìlù。
AudioChino Español
       中国
Zhōngguó
China
       羽毛球
yǔmáoqiú
bádminton

duì
equipo
team
grupo
      

uno
      
zhí
directo
recta (linea)
       保持
bǎochí
guardar
preservar
      
hěn
muy
mucho
      
hǎo
bien
bueno
      
de
particula
de
       纪录
jìlù
apuntar
record

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración





¿Qué número es?
sì bǎi sān shí qī
437