Ejemplo de frase en chino No.2671

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st toneno tone
猫。
māo。
Me gustan gatos.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       喜欢
xǐhuan
gustar
      
māo
gato

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān liù bǎi qī shí èr
2672