Ejemplo de frase en chino No.2677

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
2nd tone
xué
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
no toneno tone
吗?
ma?
¿Te gusta el chino mandarín?
      Escuchar
AudioChino Español
      

       喜欢
xǐhuan
gustar

xué
estudiar (学习)
       汉语
Hànyǔ
chino (idioma)
      
ma
partícula ( para preguntas )

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān wǔ bǎi líng jiǔ
3509