Ejemplo de frase en chino No.2697

3rd tone
2nd tone
méi
4th tone   no tone
看见
kànjian
1st toneno tone
他。
tā。
No lo he visto.
AudioChino Español
      

yo
      
méi
no (pasado)
no tener
       看见
kànjian
ver
      

él

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi jiǔ shí yī
2991