Ejemplo de frase en chino No.2719

3rd tone
2nd tone   4th tone
十月
shíyuè
4th tone
1st tone   2nd toneno tone
中国。
Zhōngguó。
En octubre voy a China.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
shí
diez
      
yuè
mes
luna
十月
shíyuè
octubre
      

ir
       中国
Zhōngguó
China

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān jiǔ bǎi sān shí yī
3931