Ejemplo de frase en chino No.2779

3rd tone
3rd tone
xiǎng
4th tone
zuò
2nd tone
chuán
4th tone
1st tone   2nd toneno tone
中国。
Zhōngguó。
Quiero irme en barco a China.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
xiǎng
querer
pensar
      
zuò
sentarse
      
chuán
barco
      

ir
       中国
Zhōngguó
China

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān èr bǎi wǔ shí èr
1252