Ejemplo de frase en chino No.2781

1st tone
4th tone
zuò
1st tone   4th tone   4th tone   1st tone
公共汽车
gōnggòngqìchē
4th tone
1st tone   3rd toneno tone
机场。
jīchǎng。
Él se va en autobús al aeropuerto.
      Escuchar
AudioChino Español
      

él
      
zuò
sentarse
       公共汽车
gōnggòngqìchē
autobús
      

ir
       机场
jīchǎng
aeropuerto

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān wǔ bǎi bā shí jiǔ
1589