Ejemplo de frase en chino No.2784

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
3rd tone
4th tone   4th tone
正在
zhèngzài
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
4th tone   3rd toneno tone
汉语。
Hànyǔ。
Ahora estoy estudiando chino.
      Escuchar
AudioChino Español
       现在
xiànzài
ahora
      

yo
       正在
zhèngzài
ahora mismo
       学习
xuéxí
estudiar
aprender
       汉语
Hànyǔ
chino (idioma)

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
保护
bǎohù
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān líng liù shí sì
2064