Ejemplo de frase en chino No.2801

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
3rd tone   2nd tone   2nd tone
打篮球
dǎlánqiú
2nd tone
3rd tone   4th toneno tone
跑步。
pǎobù。
Me gusta jugar baloncesto y correr.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       喜欢
xǐhuan
gustar
       打篮球
dǎlánqiú
jugar baloncesto
      

y
       跑步
pǎobù
correr

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān qī bǎi wǔ shí bā
1758