Ejemplo de frase en chino No.2885

2nd tone   1st tone
明天
míngtiān
3rd tone
3rd tone
xiǎng
3rd tone
1st tone   no toneno tone
衣服。
yīfu。
Mañana voy que lavar ropa.
      Escuchar
AudioChino Español
       明天
míngtiān
mañana
      

yo
      
xiǎng
querer
pensar
      

lavar
       衣服
yīfu
ropa

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān yī bǎi jiǔ shí sān
1193