Ejemplo de frase en chino No.2891

3rd tone
4th tone   4th tone
下个
xiàgè
4th tone
yuè
4th tone
yào
4th tone
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
3rd tone   2nd toneno tone
旅游。
lǚyóu。
El próximo mes voy a viajar a/en China.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
下个
xiàgè
próximo
próxima
      
yuè
mes
luna
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
      

ir
       中国
Zhōngguó
China
       旅游
lǚyóu
viajar
viaje

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
专家
zhuānjiā
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
wǔ bǎi qī shí sān
573