Ejemplo de frase en chino No.2898

2nd tone
cóng
4th tone   no tone
这儿
zhèr
4th tone
dào
1st tone   4th tone
医院
yīyuàn
3rd tone
hěn
4th toneno tone
近。
jìn。
De aquí hasta el hospital está muy cerca.
      Escuchar
AudioChino Español
      
cóng
de
这儿
zhèr
aquí
      
dào
hasta
a
llegar a
       医院
yīyuàn
hospital
      
hěn
muy
mucho
      
jìn
cerca

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān èr bǎi èr shí liù
3226