Ejemplo de frase en chino No.2916

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
2nd tone
chá
1st tone   2nd tone
非常
fēicháng
4th toneno tone
贵。
guì。
Té de China es muy caro.
      Escuchar
AudioChino Español
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particula
de
      
chá
       非常
fēicháng
muy
sumamente
      
guì
caro

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān sān bǎi jiǔ shí
3390