Ejemplo de frase en chino No.3043

4th tone   4th tone   4th tone   2nd tone
意大利人
yìdàlìrén
4th tone
yòng
2nd tone   no tone
葡萄
pútao
4th tone
zuò
2nd tone   no tone   3rd toneno tone
葡萄酒。
pútaojiǔ。
Italianos usan uvas para hacer vino.
      Escuchar
AudioChino Español
意大利人
yìdàlìrén
italiano
italiana
      
yòng
usar
       葡萄
pútao
uva
      
zuò
hacer
葡萄酒
pútaojiǔ
vino

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān èr bǎi yī shí wǔ
2215