Ejemplo de frase en chino No.3101

3rd tone
2nd tone
4th tone
tài
3rd tone   2nd tone
有名
yǒumíng
no tone
4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone
hěn
1st tone   no toneno tone
聪明。
cōngming。
No soy muy famoso pero muy inteligente.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      

no (presente)
      
tài
demasiado
       有名
yǒumíng
famoso
       但是
dànshì
pero
      
hěn
muy
mucho
       聪明
cōngming
inteligente

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān liù bǎi qī shí sān
1673