Ejemplo de frase en chino No.3126

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone   1st tone
面包
miànbāo
no toneno tone
吗?
ma?
¿Te gusta pan?
      Escuchar
AudioChino Español
      

       喜欢
xǐhuan
gustar
       面包
miànbāo
pan
      
ma
partícula ( para preguntas )

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān líng jiǔ shí jiǔ
1099