Ejemplo de frase en chino No.3128

2nd tone
chá
4th tone   3rd tone
或者
huòzhě
3rd tone
shuǐ
1st tone
dōu
3rd tone   3rd toneno tone
可以。
kěyǐ。
Té o agua, toda va bien.
      Escuchar
AudioChino Español
      
chá
       或者
huòzhě
o (no en preguntas)
      
shuǐ
agua
      
dōu
todo
todos
       可以
kěyǐ
poder
tener derecho

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
不但
búdàn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān yī bǎi èr shí yī
3121