Ejemplo de frase en chino No.3128

2nd tone
chá
4th tone   3rd tone
或者
huòzhě
3rd tone
shuǐ
1st tone
dōu
3rd tone   3rd toneno tone
可以。
kěyǐ。
Té o agua, toda va bien.
      Escuchar
AudioChino Español
      
chá
       或者
huòzhě
o (no en preguntas)
      
shuǐ
agua
      
dōu
todo
todos
       可以
kěyǐ
poder
tener derecho

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān èr bǎi wǔ shí jiǔ
3259