Ejemplo de frase en chino No.3155

4th tone   4th tone
附近
fùjìn
3rd tone
yǒu
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
1st tone   4th toneno tone
医院?
yīyuàn?
¿Hay un hospital cerca?
      Escuchar
AudioChino Español
       附近
fùjìn
cerca
      
yǒu
tener
      
méi
no (pasado)
no tener
      
yǒu
tener
       医院
yīyuàn
hospital

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān sān bǎi wǔ shí qī
1357