Ejemplo de frase en chino No.3172

1st tone   4th tone
因为
yīnwèi
3rd tone
3rd tone
xiǎng
1st tone
chī
3rd toneno tone
你。
nǐ。
Porque te quiero comer.
      Escuchar
AudioChino Español
       因为
yīnwèi
porque
por
debido a
      

yo
      
xiǎng
querer
pensar
      
chī
comer
      

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
商业
shāngyè
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān jiǔ bǎi sì shí jiǔ
1949