Ejemplo de frase en chino No.3216

1st tone
4th tone
zài
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
2nd tone
xué
2nd tone   3rd toneno tone
德语。
déyǔ。
Él estudia alemán en China.
      Escuchar
AudioChino Español
      

él
      
zài
estar en (lugar)
       中国
Zhōngguó
China

xué
estudiar (学习)
德语
déyǔ
alemán (idioma)

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān liù bǎi líng èr
3602