Ejemplo de frase en chino No.3269

3rd tone
4th tone
zhù
4th tone
zài
2nd tone   4th tone
城市
chéngshì
3rd toneno tone
里。
lǐ。
Vivo en la ciudad.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
zhù
vivir
      
zài
estar en (lugar)
       城市
chéngshì
ciudad
      

dentro
interior

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān èr bǎi bā shí èr
3282