Ejemplo de frase en chino No.3353

4th tone   1st tone
放心
fàngxīn
no tone
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
2nd tone
4th tone
tài
2nd toneno tone
难。
nán。
Calmate, chino no es tan difícil.
      Escuchar
AudioChino Español
       放心
fàngxīn
calmarse
       汉语
Hànyǔ
chino (idioma)
      

no (presente)
      
tài
demasiado
      
nán
difícil

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
学问
xuéwen
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān liù bǎi jiǔ shí wǔ
4695