Ejemplo de frase en chino No.3366

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone
4th tone
zuò
1st tone   1st tone   1st tone
出租车
chūzūchē
2nd tone
lái
2nd tone   4th toneno tone
学校。
xuéxiào。
Hoy he venido en taxi a la escuela.
      Escuchar
AudioChino Español
       今天
jīntiān
hoy
      

yo
      
zuò
sentarse
       出租车
chūzūchē
taxi
      
lái
venir
       学校
xuéxiào
escuela

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
作品
zuòpǐn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān sì bǎi liù shí yī
1461