Ejemplo de frase en chino No.3371

2nd tone   1st tone
前天
qiántiān
3rd tone
2nd tone
shí
3rd tone
diǎn
4th tone
bàn
4th tone   4th toneno tone
睡觉。
shuìjiào。
Anteayer me fui a dormir a las diez y media.
      Escuchar
AudioChino Español
前天
qiántiān
anteayer
      

yo
      
shí
diez
      
diǎn
hora
gota
punto
clasificador
      
bàn
medio
mitad
       睡觉
shuìjiào
dormir

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān qī bǎi èr shí bā
2728