Ejemplo de frase en chino No.3382

2nd tone   4th tone
然后
ránhòu
3rd tone
4th tone
yào
2nd tone   1st tone
离开
líkāi
1st tone   2nd toneno tone
中国。
Zhōngguó。
Después tengo que dejar China.
      Escuchar
AudioChino Español
       然后
ránhòu
después
      

yo
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
       离开
líkāi
dejar (irse)
abandonar
       中国
Zhōngguó
China

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sì bǎi jiǔ shí èr
492