Ejemplo de frase en chino No.3415

3rd tone
4th tone
huì
1st tone
shuō
1st tone   1st tone   2nd tone   3rd toneno tone
西班牙语。
xībānyáyǔ。
Yo hablo español
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
huì
saber ( poder )
reunirse

shuō
hablar (说话)
西班牙语
xībānyáyǔ
idioma español

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān liù bǎi liù shí liù
2666