Ejemplo de frase en chino No.3418

3rd tone
1st tone   no tone
知道
zhīdao
1st tone
no tone
1st tone
4th tone
shì
1st tone   2nd tone   2nd toneno tone
中国人。
zhōngguórén。
Yo conozco a él, él es chino.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       知道
zhīdao
saber
      

él
      

él
      
shì
ser/estar

correcto
中国人
zhōngguórén
chino (persona)

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
女士
nǚshì
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān sì bǎi yī shí yī
1411