Ejemplo de frase en chino No.3449

4th tone
wèi
2nd tone   no tone
什么
shénme
3rd tone
2nd tone
xué
1st tone   2nd toneno tone
中文?
Zhōngwén?
Por qué estudias chino?
      Escuchar
AudioChino Español
      
wèi
para
por
con motivo de
       什么
shénme
que
algo
cuál
      


xué
estudiar (学习)
       中文
Zhōngwén
chino (idioma)

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sì qiān bā bǎi sì shí sì
4844