Ejemplo de frase en chino No.3582

3rd tone
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
3rd tone   4th tone
免费
miǎnfèi
4th tone   2nd toneno tone
阅读。
yuèdú。
Lo puedes leer gratis.
      Escuchar
AudioChino Español
      

       可以
kěyǐ
poder
tener derecho
       免费
miǎnfèi
gratuito
gratis
       阅读
yuèdú
leer
lectura

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān qī bǎi yī shí bā
3718