Ejemplo de frase en chino No.3622

4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone
2nd tone
4th tone
tài
4th tone
ài
3rd tone
no tone
de
1st tone   no toneno tone
东西。
dōngxi。
Pero no me gustan mucho cosas amargas.
      Escuchar
AudioChino Español
       但是
dànshì
pero
      

yo
      

no (presente)
      
tài
demasiado
      
ài
amar
amor
      

amargo
      
de
particula
de
       东西
dōngxi
cosa

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān sì bǎi èr shí èr
2422