Ejemplo de frase en chino No.3661

3rd tone
1st tone   1st tone
出生
chūshēng
4th tone
zài
4th tone
èr
2nd tone
shí
4th tone   4th toneno tone
世纪。
shìjì。
He nacido en el siglo 20.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       出生
chūshēng
nacer
      
zài
estar en (lugar)
      
èr
dos
      
shí
diez
       世纪
shìjì
siglo

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
电视
diànshì
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān qī bǎi liù shí qī
4767