Ejemplo de frase en chino No.3662

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
4th tone
shì
4th tone
èr
2nd tone
shí
1st tone
4th tone   4th toneno tone
世纪。
shìjì。
Ahora es el siglo 21.
      Escuchar
AudioChino Español
       现在
xiànzài
ahora
      
shì
ser/estar

correcto
      
èr
dos
      
shí
diez
      

uno
       世纪
shìjì
siglo

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
身体
shēntǐ
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān èr bǎi wǔ shí wǔ
4255