Ejemplo de frase en chino No.3663

4th tone   4th tone
社会
shèhuì
4th tone   4th tone
变化
biànhuà
3rd tone
hěn
4th toneno tone
大。
dà。
La sociedad ha cambiado mucho.
      Escuchar
AudioChino Español
       社会
shèhuì
sociedad
       变化
biànhuà
cambio
cambiar
      
hěn
muy
mucho
      

grande
enorme

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi yī shí
2910