Ejemplo de frase en chino No.3722

3rd tone
1st tone   1st tone
应该
yīnggāi
1st tone   3rd tone
邀请
yāoqǐng
1st tone
1st tone   4th toneno tone
吃饭。
chīfàn。
Tú deberías invitarla a comer.
      Escuchar
AudioChino Español
      

       应该
yīnggāi
deber
había de
       邀请
yāoqǐng
invitar
invitación
      

ella
吃饭
chīfàn
comer comida

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi èr shí
2920