Ejemplo de frase en chino No.3784

3rd tone
4th tone
wèn
3rd tone
4th tone
ài
3rd tone
3rd tone
yǒu
1st tone
duō
1st toneno tone
深。
shēn。
Tu me preguntas cuanto te amo.
AudioChino Español
      

      
wèn
preguntar
      

yo
      
ài
amar
amor
      

      
yǒu
tener
      
duō
mucho
      
shēn
bajo
profundo

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi wǔ shí bā
2958