Ejemplo de frase en chino No.3800

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
1st tone   1st tone
应该
yīnggāi
1st tone
duō
4th tone
zuò
1st tone   4th tone   4th tone   1st tone
公共汽车
gōnggòngqìchē
3rd tone
shǎo
1st tone
kāi
1st toneno tone
车。
chē。
Deberíamos usar más el autobús y menos ir en coche.
      Escuchar
AudioChino Español
       我们
wǒmen
nosotros
nosotras
       应该
yīnggāi
deber
había de
      
duō
mucho
      
zuò
sentarse
       公共汽车
gōnggòngqìchē
autobús
      
shǎo
poco
faltar
      
kāi
abrir
encender
ir (en coche)

chē
coche
vehículo
carro

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
虽然
suīrán
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān líng jiǔ shí sì
4094