Ejemplo de frase en chino No.3824

3rd tone
1st tone   2nd tone
非常
fēicháng
3rd tone
xiǎng
3rd tone
mǎi
no tone
4th tone   4th tone
但是
dànshì
1st tone   no tone
他们
tāmen
2nd tone
4th tone
mài
3rd tone
gěi
3rd toneno tone
我。
wǒ。
Tenía muchas ganas de comprarlo, pero ellos no me lo vendaban.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       非常
fēicháng
muy
sumamente
      
xiǎng
querer
pensar
      
mǎi
comprar
       但是
dànshì
pero
他们
tāmen
ellos
      

no (presente)
      
mài
vender
      
gěi
dar
para
      

yo

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān yī bǎi èr shí sān
2123