Ejemplo de frase en chino No.3828

4th tone   4th tone
但是
dànshì
4th tone
zhè
2nd tone
4th tone
huà
no tone
de
3rd tone   2nd tone
主人
zhǔrén
4th tone   2nd tone
拒绝
jùjué
4th tone
mài
3rd tone
gěi
3rd toneno tone
我。
wǒ。
que el dueño de este dibujo negaba a vendermelo.
      Escuchar
AudioChino Español
       但是
dànshì
pero
      
zhè
este
ahora
      

clasificador para cuadros
      
huà
dibujar
dibujo
      
de
particula
de
       主人
zhǔrén
dueño
propietario
       拒绝
jùjué
denegar
negarse a hacer
      
mài
vender
      
gěi
dar
para
      

yo

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sì qiān líng èr shí wǔ
4025