Ejemplo de frase en chino No.3882

4th tone
zhè
3rd tone
zhǒng
2nd tone   4th tone
植物
zhíwù
1st tone   4th tone
需要
xūyào
3rd tone
hěn
1st tone
duō
2nd tone   1st toneno tone
阳光。
yángguāng。
Esta planta necesita mucha luz de sol.
      Escuchar
AudioChino Español
      
zhè
este
ahora
      
zhǒng
clasificador para muchas cosas
mander
       植物
zhíwù
planta
       需要
xūyào
necesitar
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
       阳光
yángguāng
luz del sol

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sì qiān yī bǎi jiǔ shí liù
4196