Ejemplo de frase en chino No.4003

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
3rd tone
yǒu
2nd tone
shí
1st tone
sān
4th tone
亿
2nd toneno tone
人。
rén。
China tiene 1 300 milliones de personas.
      Escuchar
AudioChino Español
       中国
Zhōngguó
China
      
yǒu
tener
      
shí
diez
      
sān
tres
       亿

cien millónes
      
rén
persona
humano
gente

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān jiǔ bǎi sì shí liù
1946