Ejemplo de frase en chino No.4054

4th tone   4th tone
但是
dànshì
4th tone
zhè
4th tone
yàng
4th tone   2nd tone
认为
rènwéi
2nd tone
4th tone
shì
3rd tone
hěn
3rd tone   4th toneno tone
准确。
zhǔnquè。
Pero opinar asi no es muy justo.
      Escuchar
AudioChino Español
       但是
dànshì
pero
      
zhè
este
ahora

yàng
tipo
manera
       认为
rènwéi
opinar
pensar
      

no (presente)
      
shì
ser/estar

correcto
      
hěn
muy
mucho
       准确
zhǔnquè
preciso
justo
exacto

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
提前
tíqián
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān bā bǎi yī shí
3810