Ejemplo de frase en chino No.4056

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
3rd tone
hěn
1st tone
duō
4th tone   no tone
地方
dìfang
4th tone   2nd tone
自然
zìrán
4th tone   4th tone
正在
zhèngzài
1st tone   3rd tone
发展
fāzhǎn
1st tone
zhōng
no tone
4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone
3rd tone
yǒu
3rd tone
hěn
1st tone
duō
4th tone   no tone
地方
dìfang
1st tone
gēn
1st tone   1st tone
欧洲
Ōuzhōu
2nd tone   1st tone
国家
guójiā
2nd tone   4th tone
一样
yíyàng
1st tone   2nd toneno tone
发达。
fādá。
Muchos lugares en China están en desarollo, pero también hay muchos lugares que están desarrolados como páis européos.
      Escuchar
AudioChino Español
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particula
de
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
       地方
dìfang
lugar
       自然
zìrán
naturaleza de algo (p.e. humana)
       正在
zhèngzài
ahora mismo
       发展
fāzhǎn
desarrollar
desarrollo

zhōng
en
centro
       但是
dànshì
pero
      

también
      
yǒu
tener
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
       地方
dìfang
lugar
      
gēn
con
seguir
       欧洲
Ōuzhōu
Europa
       国家
guójiā
país
estado
       一样
yíyàng
igual
mismo
       发达
fādá
desarrollado (país)

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
周围
zhōuwéi
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān sān bǎi sì shí sān
1343